Representantskapet

Bystyrene i våre to eierkommuner, Sandnes og Stavanger,  velger medlemmer til representantskapet. Representantskapet består av 8 medlemmer og valgperioden er lik kommunevalgperioden.

Leder av representantskapet for denne periode er Bjarte Sveinsvoll Dagestad, Sandnes.

Representantskapet vedtar økonomiplan og regnskap.

 

Selskapsstyret

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med formål, selskapsavtale, budsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet.

Styreleder:

Sissel Beate Fuglestad

Nestleder:

Kenny E. Rettore

Styremedlemmer:

Eimund Nygaard

Inger Øverland

Oddgeir Helliesen (ansattes representant)

Sondre W. Hansen (ansattes representant)