Alle ansatte skal gjøre seg kjent med og følge selskapets etiske retningslinjer. For alle i Renovasjonen gjelder regelen om at hvis man er tvil, bør man avstå eller ta spørsmålet opp med nærmeste overordnet.

Våre verdier er tillit, respekt og lojalitet

Selskapets kultur skal være preget av ærlighet, hensynsfullhet og rettskaffenhet. Hver enkelt plikter å unngå at personlige interesser står i veien for objektive avgjørelser i forbindelse med arbeidsoppgaver. Man er lojal mot formål og mål for selskapets virksomhet, følger opp og iverksetter vedtak som blir fattet og etterkommer pålegg fra overordnet.

Habilitet

Styret og ansatte skal unngå å komme i en situasjon som kan medføre en konflikt mellom selskapets interesser og personlige interesser. Dersom personlige interesser kan påvirke en avgjørelse i en sak en deltar i behandlingen av eller en har ansvar for å gjennomføre, skal dette tas opp med overordnet.

Verv

Styreverv eller eierskap i kommersielle selskaper skal i hvert tilfelle avklares med adm.direktør. En skal unngå bierverv som kan føre til lojalitetskonflikt.

Gaver

Renovasjonen skal bevare sin uavhengighet ved at alle unngår å motta noen form for økonomisk fordel fra noen av Renovasjonens forbindelser utover vanlige oppmerksomhetsgaver i tilknytning til for eksempel jul eller spesielle anledninger til en verdi på inntil kr. 400,- . Profileringsartikler med symbolsk verdi anses ikke som gaver. Dersom man mottar eller blir tilbudt en gave av en betydelig verdi skal overordnet straks varsles. Mottatte gaver av denne kategori skal returneres avsender. En skal avstå fra enhver form for påskjønnelse i tilknytning til forhandlinger eller for en bestemt kontrakt eller adferd fra selskapets side.

Representasjon

Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutvikling. Graden av slik oppmerksomhet må derimot ikke utvikles slik at det skader selskapets konkurranseevne og integritet. Reiseutgifter og opphold ved tjenestereiser dekkes av Renovasjonen, eventuelt egen fagforening, offentlig instans eller ideelle organisasjoner.

Lån av biler

Selskapets spesialbiler kan i utgangspunktet ikke benyttes privat. Kjøretøyansvarlig kan gjøre unntak når særlige forhold foreligger. Annet kjøretøy kan lånes i tråd med vedtatte retningslinjer og etter godkjenning av kjøretøyansvarlig. Bruker er ansvarlig for utgifter og eventuelle skader som følge av utlån.

Taushetsplikt

Alle ansatte har taushetsplikt når det gjelder forretningshemmeligheter og opplysninger som er gitt i fortrolighet. Alle arbeidstakere skal være varsomme med hvordan man behandler sensitive opplysninger, også i forhold til kollegaer.

Taushetsplikten gjelder også etter at en arbeidstaker har sluttet i selskapets tjeneste.

Kunder

Renovasjonen ønsker å ha fornøyde kunder som har tillit til selskapet ved at alle er serviceorienterte og tar felles ansvar for enhver kunde. Man respekterer kundenes ønskemål og er profesjonelle ved utføring av alle arbeidsoppgaver og overholder inngåtte avtaler.

Miljø

Renovasjonen har som mål å gjennomføre sin drift uten skade på mennesker, miljø og materielle verdier.

Adferd i trafikken

Renovasjonen ønsker å bli oppfattet som en bedrift som prioriterer en hensynsfull adferd når vi bruker våre renovasjonsbiler. Våre transportoppdrag utføres hovedsakelig innen nærmiljøet hvor folk bor og lever. Gjennom en hensynsfull adferd vil den enkelte ansatte også ivareta seg selv og sitt utstyr. Våre sjåfører skal daglig stille seg spørsmålet, hvem blir påvirket av at jeg ferdes i trafikken og hva kan jeg gjøre for at min opptreden ikke skal gjøre tilværelsen utrygg for andre som ferdes i trafikken.

Ansvar

Overtredelse av disse retningslinjer vil ikke bli akseptert og kan få konsekvenser for ansettelsesforholdet.